Mikroguma, pianki, tworzywa sztuczne - producent taśm, wykrojów i materiałów samoprzylepnych.

Rynek Rolep TM

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Węgrzyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RYNEK -ROLEP TM Monika Węgrzyn z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. R. Traugutta 40, NIP: 6842172839, REGON: 370468506, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby lub mailowo pod adresem rodo@rolfoam.pl.
Dane są przetwarzane przez nas w celu prowadzenia kontaktów biznesowych związanych z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna — prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe: będą przetwarzane przez czas współpracy a po jej zakończeniu, mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata. Mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu poczty. Dodatkowo informujemy, że dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..