Mikroguma, pianki, tworzywa sztuczne - producent taśm, wykrojów i materiałów samoprzylepnych.

Rynek Rolep TM

POLITYKA OCHRONY DANYCH

 1. Niniejszy dokument zwany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityką
  Bezpieczeństwa) stanowi opracowanie wymogów, zasad i regulacji ochrony danych
  osobowych stosowanych przez Monikę Węgrzyn prowadzącą działalność gospodarczą pod
  firmą RYNEK -ROLEP TM Monika Węgrzyn z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako
  Administrator).
 2. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu
  RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa zawiera:
  a. opracowanie zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w przedsiębiorstwie
  Administratora
  b. odwołania do załączników doprecyzowujących procedury lub instrukcje dotyczące
  poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych
 4. Zasady ochrony informacji określa niniejszy dokument wraz z Instrukcją.
 5. Zasady zarządzania systemami informatycznymi określa Instrukcja.

§ 1 Definicje

 1. Administrator oznacza Monikę Węgrzyn prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
  RYNEK -ROLEP TM Monika Węgrzyn z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. R.
  Traugutta 40, NIP: 6842172839, REGON: 370468506, wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 2. Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
  zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
  numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
  szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane wrażliwe oznaczają Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
  poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
  zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania
  osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 4. Eksport danych oznacza przekazanie Danych Osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej.
 5. Instrukcja oznacza Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
 6. IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Osoba Fizyczna oznacza osobę, której dane dotyczą.
 8. Procesor oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
  który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
 9. Polityka Bezpieczeństwa oznacza niniejszą dokumentację wraz z załącznikami.
 10. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych
  Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych
  czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
  dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
  osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
  przemieszczania się.
 11. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
  lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
  taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
  adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
  poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
  lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 12. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Rejestr Przetwarzania lub RCPD oznacza rejestr czynności Przetwarzania Danych
  Osobowych, o którym mowa w artykule 30 RODO.
 14. System Informatyczny – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane
  eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
  przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej
  jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną Administratora.
 15. Zbiór oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych
  kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy
  rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

§ 2 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora

 1. Zasady ochrony danych. Administrator Przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem
  następujących zasad:
  a. Zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Dane Osobowe
  Przetwarzane są przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
  przejrzysty dla Osoby Fizycznej
  b. Ograniczenia celu – co oznacza, że Administrator zbiera Dane Osobowe
  w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie Przetwarza ich dalej
  w sposób niezgodny z tymi celami
  c. Minimalizacji danych – co oznacza, że Administrator zbiera Dane Osobowe w sposób
  adekwatny, stosowny oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których Dane Osobowe są Przetwarzane
  d. Prawidłowości – co oznacza dbałość Administratora o prawidłowość Danych
  Osobowych. Administrator dba o uaktualnienie Danych Osobowych, oraz podejmuje
  rozsądne działania, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich
  Przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte
  e. Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że przechowywanie Danych Osobowych przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację Osoby Fizycznej przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne co celów, w których Dane Osobowe te są Przetwarzane
  f. Integralności i poufności – co oznacza że Administrator Przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą stosowanych w przedsiębiorstwie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  g. Rozliczalności – co oznacza, że Administrator jest odpowiedzialny za przestrzegani powyższych zasad, jak również jest w stanie wykazać ich przestrzeganie
 1. System ochrony danych. System ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie
  Administratora składa się z następujących elementów:
  a. Inwentaryzacja danych. Administrator dokonuje zgodnie z zasadami opisanymi
  w Polityce identyfikacji zasobów do Przetwarzania Danych Osobowych oraz
  identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym:
  i. przypadków Przetwarzania danych wrażliwych
  ii. profilowania
  iii. współadministrowania danymi
  b. Rejestr. Administrator opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Przetwarzania. Wzór
  Rejestru Przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa – „Wzór
  Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Rejestr Przetwarzania jest narzędziem
  rozliczania zgodności z ochroną danych. Administrator prowadzi Rejestr Przetwarzania
  w formie elektronicznej
  c. Podstawy prawne. Administrator zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne
  przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami §4 Polityki
  Bezpieczeństwa i rejestruje je w Rejestrze Przetwarzania, w tym:
  i. utrzymuje system zarządzania zgodami na Przetwarzanie Danych Osobowych
  i komunikację na odległość
  ii. inwentaryzuje przypadki, gdy Administrator przetwarza Dane Osobowe na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  d. Obsługa praw jednostki. Administrator spełnia obowiązki informacyjne względem
  Osób Fizycznych, których dane przetwarza, zgodnie z postanowieniami niniejszej
  Polityki Bezpieczeństwa, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym
  zakresie żądania, zgodnie z §6 Polityki Bezpieczeństwa w tym:
  i. Obowiązki informacyjne. Administrator przekazuje Osobom Fizycznym podczas
  pozyskiwania Danych Osobowych wymagane informacje zgodnie z Artykułem 13
  RODO albo w przypadku pozyskania Danych Osobowych w sposób inny niż od
  osoby, której dane dotyczą zgodnie z Artykułem 14 RODO oraz organizuje
  i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków, zgodnie z §7 Polityki
  Bezpieczeństwa
  ii. Możliwość wykonania żądań. Administrator weryfikuje i zapewnia możliwość
  efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich Procesorów,
  zgodnie z §8 Polityki Bezpieczeństwa
  e. Obsługa żądań. Administrator zapewnia odpowiednie nakłady, aby żądania Osób
  Fizycznych były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO
  i dokumentowane, zgodnie z §8 Polityki Bezpieczeństwa
  f. Zawiadamianie o naruszeniach. Administrator stosuje procedury, zgodnie z Załącznikiem nr 6 (Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Systemu Informatycznego), pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony Danych Osobowych, zgodnie z §10 ust. 4 Polityki Bezpieczeństwa. Zawiadomienie Administrator dokonuje zgodnie ze wzorem zgłoszenia w sprawie naruszenia Danych Osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
  g. Minimalizacja. Administrator posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), zgodnie z §9 Polityki Bezpieczeństwa, a w tym:
  i. zasady zarządzania adekwatnością Danych Osobowych
  ii. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do Danych Osobowych
  iii. zasady zarządzania okresem przechowywania Danych Osobowych i weryfikacji dalszej przydatności
  h. Bezpieczeństwo. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, zgodnie z §10 Polityki Bezpieczeństwa, w tym:
  i. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania Danych Osobowych lub ich kategorii
  ii. przeprowadza oceny skutków dla ochrony Danych Osobowych tam, gdzie ryzyko
  naruszenia praw i wolności Osób Fizycznych jest wysokie
  iii. dostosowuje środki ochrony Danych Osobowych do ustalonego ryzyka
  iv. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji
  v. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie
  zidentyfikowanego naruszenia ochrony Danych Osobowych Urzędowi Ochrony
  Danych − zarządza incydentami
  i. Procesorzy. Administrator powierza Przetwarzanie Danych Osobowych na rzecz Procesora, według wymogów i warunków przetwarzania na podstawie umowy powierzenia
  j. Eksport danych. Administrator weryfikuje, czy nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych
  k. Privacy by design. Administrator zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. Uruchomienie nowych projektów i inwestycji u Administratora uwzględnia konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu
  l. Przetwarzanie transgraniczne. Administrator posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki Przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO

§ 3 Inwentaryzacja

 1. Dane wrażliwe. Administrator identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może
  przetwarzać dane wrażliwe oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia
  zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania
  przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie, opisanymi w Załączniku nr 8 – zasady postępowania przy przetwarzaniu danych wrażliwych.
 2. Dane niezidentyfikowane. Administrator identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub
  może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację
  praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
 3. Profilowanie. Administrator identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania
  przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu
  z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym
  zakresie, opisanymi w Załączniku nr 9 – Zasady postępowania w przypadku
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Współadministrowanie. Administrator identyfikuje przypadki współadministrowania danymi
  i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami, opisanymi zgodnie
  z załącznikiem nr 10 – Zasady współadministrowania danymi.

§ 4 Rejestr Przetwarzania

 1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy
  przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację
  fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli
  zasady rozliczalności.
 2. Administrator prowadzi Rejestr Przetwarzania, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje Dane Osobowe.
 3. Rejestr Przetwarzania jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających
  Administratorowi rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
 4. W Rejestrze Przetwarzania, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Administrator
  uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru Przetwarzania, Administrator odnotowuje co najmniej:
  a. nazwę czynności
  b. cel przetwarzania
  c. opis kategorii osób
  d. opis kategorii danych
  e. podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego
  interesu Administratora, jeśli podstawą jest uzasadniony interes
  f. sposób zbierania danych
  g. opis kategorii odbiorców danych (w tym Procesorów)
  h. informację o przekazaniu poza EOG
  i. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
 5. Wzór Rejestru Przetwarzania zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach
  nieobowiązkowych Administrator rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości,
  z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru Przetwarzania ułatwia zarządzanie
  zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

§ 5 Podstawy przetwarzania

 1. Administrator dokumentuje w Rejestrze Przetwarzania podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
 2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy,
  zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Administratora) Administrator
  dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na
  jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np.
  umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing
  własny, dochodzenie roszczeń.
 3. Administrator wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację
  posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody
  na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody,
  cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

§ 6 Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

 1. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami,
  których dane przetwarza.
 2. Administrator ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym:
  zamieszczenie na stronie internetowej Administratora informacji lub odwołań (linków) do
  informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących
  identyfikacji, metodach kontaktu z Administratorem.
 3. Administrator dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem
  osób.
 4. Administrator wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb
  realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
 5. W celu realizacji praw jednostki Administrator zapewnia mechanizmy pozwalające
  zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Administratora, wprowadzać do
  nich zmiany i usuwać.
 6. Administrator dokumentuje obsługę zawiadomień i żądań osób, zgodnie ze wzorem
  stanowiącym załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa

§ 7 Obowiązki informacyjne

 1. Administrator określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków
  informacyjnych.
 2. Administrator informuje osobę o przedłużeniu o ponad jeden miesiąc terminu na
  rozpatrzenie żądania tej osoby, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 3. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej
  osoby.
 4. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej
  osobie niebezpośrednio od niej.
 5. Administrator informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 6. Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 7. Administrator informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu
  przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub
  będzie niemożliwe).
 8. Administrator informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych
  najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 9. Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych
  osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej
  osoby.

§ 8 Prawa Osób Fizycznych

 1. Administrator przestrzega, aby prawa Osób Fizycznych były realizowane zgodnie
  z obowiązującym przepisami prawa, dając tym samym gwarancję ochrony praw i wolności
  Osób Fizycznych.
 2. Administrator zapewnia realizację praw Osób Fizycznych poprzez stosowanie odpowiednich
  procedur opisanych w załączniku nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa, w tym:
  a. prawo dostępu – uzyskania informacji od Administratora czy przetwarza on dane osoby
  której dane dotyczą
  b. prawo do sprostowania
  c. prawo do usunięcia danych
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania
  e. prawo do przenoszenia danych
  f. prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
  g. prawo do sprzeciwu w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie)
 3. Nieprzetwarzanie. Administrator informuje Osobę Fizyczną o tym, że nie przetwarza
  Danych Osobowych jej dotyczących, jeśli taka Osoba Fizyczna zgłosiła żądanie dotyczące
  jej praw.
 4. Odmowa. Administrator informuje Osobę Fizyczną, w ciągu miesiąca od otrzymania
  żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 5. Dostęp do danych. Na żądanie Osoby Fizycznej dotyczące dostępu do jej Danych
  Osobowych, Administrator informuje Osobę Fizyczną, czy przetwarza jej Dane Osobowe
  oraz informuje Osobę Fizyczną o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO
  (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela
  Osobie Fizycznej dostępu do Danych Osobowych jej dotyczących. Dostęp do Danych
  Osobowych może być zrealizowany przez wydanie kopii Danych Osobowych,
  z zastrzeżeniem, że kopii Danych Osobowych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do
  Danych Osobowych Administrator nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię Danych
  Osobowych dla potrzeb opłat za kopie Danych Osobowych.
 6. Kopie danych. Na żądanie Administrator wydaje Osobie Fizycznej kopię Danych
  Osobowych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii Danych Osobowych. Administrator wprowadza i utrzymuje cennik kopii Danych Osobowych, zgodnie z którym
  pobiera opłaty za kolejne kopie Danych Osobowych. Cena kopii Danych Osobowych
  skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii
  Danych Osobowych.
 7. Sprostowanie danych. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych
  Osobowych na żądanie Osoby Fizycznej. Administrator ma prawo odmówić sprostowania
  Danych Osobowych, chyba że Osoba Fizyczna w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości Danych Osobowych, których sprostowania się domaga. Administrator informuje o sprostowaniu Danych Osobowych, każdego odbiorcę, któremu ujawniono Dane Osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje Osobę Fizyczną, której Dane Osobowe dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli Osoba Fizyczna, której Dane Osobowe dotyczą, tego zażąda.
 8. Uzupełnienie danych. Administrator uzupełnia i aktualizuje Dane Osobowe na żądanie
  Osoby Fizycznej. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia Danych Osobowych, jeżeli
  uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania Danych Osobowych (Administrator
  nie przetwarza danych, które są mu zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu
  Osoby Fizycznej, co do uzupełnianych Danych Osobowych, chyba że będzie to
  niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do
  pozyskiwania takich Danych Osobowych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać
  oświadczenie za niewiarygodne.
 9. Usunięcie danych. Na żądanie Osoby Fizycznej, Administrator usuwa Dane Osobowe, gdy:
  a. Dane Osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani
  Przetwarzane w innych celach
  b. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej
  Przetwarzania
  c. Osoba Fizyczna wniosła skuteczny sprzeciw względem Przetwarzania tych Danych
  Osobowych
  d. Dane Osobowe były Przetwarzane niezgodnie z prawem
  e. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego
  Administrator określa sposób obsługi prawa do usunięcia Danych Osobowych w taki
  sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich
  zasad ochrony Danych Osobowych, w tym bezpieczeństwa.Jeżeli Dane Osobowe
  podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, Administrator
  podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych
  administratorów przetwarzających te Dane Osobowe, o potrzebie usunięcia Danych
  Osobowych i dostępu do nich.W przypadku usunięcia Danych Osobowych Administrator
  informuje Osobę Fizyczną o odbiorcach Danych Osobowych, na żądanie tej osoby.
 10. Ograniczenie przetwarzania. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania Danych
  Osobowych na żądanie Osoby Fizycznej, gdy:
  a. Osoba Fizyczna kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający
  sprawdzić ich prawidłowość
  b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba Fizyczna, której Dane Osobowe
  dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia
  ich wykorzystywania
  c. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych, ale są one potrzebne Osobie
  Fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  d. Osoba Fizyczna wniosła sprzeciw względem Przetwarzania z przyczyn związanych z jej
  szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą
  prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
  e. W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje Dane Osobowe,
  natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody Osoby
  Fizycznej, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  f. Administrator informuje Osobę Fizyczną przed uchyleniem ograniczenia Przetwarzania.
  g. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje Osobę Fizyczną o odbiorcach danych, na żądanie tej Osoby Fizycznej.
 11. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Administrator wydaje w ustrukturyzowanym,
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (csv, który jest
  formatem powszechnie używanym) lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, Dane Osobowe dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane
  na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora.
 12. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną
  sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej Danych Osobowych, a Dane Osobowe
  Przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes lub powierzono
  Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie
  zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do
  przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw,
  lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli
  Administrator prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach
  statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw
  względem takiego przetwarzania. Administrator uwzględni taki sprzeciw, chyba że
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 14. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem
  przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego (w
  tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego
  przetwarzania.
 15. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Administrator
  przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w
  konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej
  istotnie wpływające na osobę, Administrator zapewnia możliwość odwołania się do
  interwencji i decyzji osoby po stronie Administratora, chyba że taka automatyczna decyzja:
  a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą
  a Administratorem lub
  b. jest wprost dozwolona przepisami prawa lub
  c. opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby

§ 9 Minimalizacja

 1. Administrator dba o minimalizację Przetwarzania Danych Osobowych pod kątem:
  a. adekwatności Danych Osobowych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania)
  b. dostępu do Danych Osobowych
  c. czasu przechowywania Danych Osobowych
 2. Minimalizacja zakresu. Administrator zweryfikował zakres pozyskiwanych Danych
  Osobowych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych Danych Osobowych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
 3. Administrator dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych Danych Osobowych
  i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Administrator przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu Przetwarzania Danych
  Osobowych w ramach zarządzania zmianą (privacy by design).
 5. Minimalizacja dostępu. Administrator stosuje ograniczenia dostępu do Danych Osobowych:
  a. prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień)
  b. fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń)
  c. logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających Dane Osobowe
  i zasobów sieciowych, w których rezydują Dane Osobowe)
 6. Administrator stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
 7. Administrator dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie
  personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach Procesorów.
 8. Administrator dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów
  i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
 9. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są poniżej w treści
  Polityki Bezpieczeństwa.
 10. Minimalizacja czasu. Administrator wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych
  osobowych u Administratora, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem
  terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze Przetwarzania.
 11. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane
  z systemów produkcyjnych Administratora, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie
  mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji
  przetwarzanych przez Administratora.

§ 10 Bezpieczeństwo

 1. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw
  i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa. Administrator przeprowadza
  i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym
  celu:
  a. Administrator zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji,
  cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów
  wyspecjalizowanych
  b. Administrator kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które
  przedstawiają
  c. Administrator przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Administrator analizuje
  możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając
  charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności
  osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
  d. Administrator ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki
  bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Administrator ustala przydatność
  i stosuje takie środki i podejście jak:
  i. pseudonimizacja
  ii. szyfrowanie Danych Osobowych
  iii. inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  iv. środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 3. Oceny skutków dla ochrony danych. Administrator dokonuje oceny skutków planowanych
  operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka
  ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
 4. Środki bezpieczeństwa. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach
  analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony
  danych.
 5. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa
  informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa i są bliżej opisane zarówno w treści niniejszej
  Polityki Bezpieczeństwa jak i w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 6. Zgłaszanie naruszeń. Administrator stosuje procedury, zgodnie z załącznikiem nr 6 –
  Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania,
  pozwalające na identyfikację i ocenę czy doszło do naruszenia ochrony danych, w przypadku ujawnienia naruszenia danych osobowych na podstawie wzoru stanowiącego
  załącznik nr 2 (wzór zgłoszenia w sprawie naruszenia danych osobowych), zgłasza
  zidentyfikowane naruszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72
  godzin od ustalenia naruszenia.
 7. Administrator prowadzi również rejestr naruszeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
  nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa.

§ 11 Procesorzy

 1. Administrator powierza Przetwarzanie Danych Osobowych jedynie podmiotom, z którymi
  zawarł Umowę powierzenia, którzy dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw
  jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Administratorze.
 2. Administrator przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania
  danych stanowiące Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór umowy powierzenia
  przetwarzania danych.

§ 12 Eksport Danych

 1. Administrator rejestruje w Rejestrze Przetwarzania przypadki eksportu Danych Osobowych,
  czyli przekazywania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia
  Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 2. W celu uniknięcia sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku
  z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Administrator
  okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

§ 13 Projektowanie Prywatności

 1. Administrator zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić
  zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich
  przetwarzania.
 2. W tym celu prowadzenie projektów i inwestycji przez Administratora odwołuje się do zasad
  bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na
  prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa
  i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

§ 14 Wykaz Zbiorów Danych Osobowych

 1. W niniejszym paragrafie znajduje się opis Zbiorów Danych Osobowych Przetwarzanych
  przez Administratora:
 2. Klienci firmy
  Zbiór prowadzony z użyciem systemów informatycznych.
  Systemy informatyczne, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe:
  dropbox.com;
  Fakt;
  MS Office;
  Panel administracyjny Allegro;
  Panel administracyjny baselinker;
  Panel Administracyjny dhl.com.pl;
  Panel Administracyjny e-nadawca.poczta-polska.pl;
  Panel administracyjny erli.pl;
  Panel Administracyjny online.dpd.com.pl;
  Panel Administracyjny przelewy24.pl;
  Panel bankowości elektronicznej mbank.pl;
  Panel bankowości elektronicznej pkobp.pl;
  Panel bankowości elektronicznej bnpparibas.pl;
  Panel klienta lh.pl;
  Shoper;

  Miejsca, w których Przetwarzane są Dane Osobowe
  – ul Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  – Sękowa 498, 38-307 Sękowa

  W zbiorze gromadzone są następujące kategorie Danych Osobowych:
  – adres e-mail;
  – adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy);
  – adres zamieszkania lub pobytu (ulica, miasto, kod pocztowy);
  – firma przedsiębiorcy;
  – imię;
  – nazwisko;
  – NIP;
  – numer telefonu;

  W zbiorze przetwarzane są dane osobowe klientów firmy.

  Przepływ Danych Osobowych
  Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu wprowadzane są ręcznie przez Osobę Upoważnioną do systemu informatycznego webklient.dpd.com.pl. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu wprowadzane są ręcznie przez Osobę Upoważnioną do systemu informatycznego e-nadawca.poczta-polska.pl. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu wprowadzane są ręcznie przez Osobę Upoważnioną do systemu informatycznego dhl.com.pl. Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu Informatycznego instytucji bankowej pkobp.pl. Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu Informatycznego instytucji bankowej mbank.pl. Dane Osobowe tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e- mail oraz numer telefonu, są automatycznie przekazywane między systemem Sklepu Internetowego oraz systemem paypro.pl, w przypadku wyboru określonej formy płatności elektronicznej. Dane Osobowe są powierzane następującym podmiotom, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia:

  – DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, REGON: 012026421, NIP: 5260204110. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usługi dostawy paczki lub korespondencji.
  – DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, REGON: 365170883, NIP: 9512417713. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usługi dostawy paczki lub korespondencji. PROBIZNES PAWEŁ PAKUŁA, ul. Wojska Polskiego 103, 05-822 Milanówek, REGON: 142994170, NIP: 5291677772. Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia na rzecz Administratora Danych Osobowych usług kadrowoksięgowych, rozliczeń finansowych oraz rozliczeń podatkowych.
  – LH.PL SP. Z O.O., UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, REGON: 302693647, NIP: 7831711517. Dane Osobowe są powierzane firmie świadczącej na rzecz Administratora Danych Osobowych usług hostingu.
  – PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 2/8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, REGON: 521975617, NIP: 5291840686.

Dane Osobowe są udostępniane następującym podmiotom:
– Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, REGON: 010684960, NIP: 5250007313. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usługi dostawy przesyłki lub korespondencji.
– POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., ul. Puławska 15, 02- 515 Warszawa, REGON: 016298263, NIP: 5250007738. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych.
– mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, REGON: 001254524, NIP: 5250007738. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych.
– PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, REGON: 301345068, NIP: 5250007738. Dane Osobowe są udostępniane w celu obsługi płatności elektronicznej.

Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł:
– Zamówienia przez stronę WWW
– Zamówienie przez e-mail
– Strona WWW – rejestracja konta

Kontrahenci firmy
Zbiór prowadzony w formie papierowej oraz z użyciem systemów informatycznych. Systemy informatyczne, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe:
– dropbox.com;
– MS Office;
– Panel administracyjny politykabezpieczenstwa.pl;
– Panel bankowości elektronicznej mbank.pl;
– Panel bankowości elektronicznej pkobp.pl;
– Panel klienta lh.pl;

Miejsca, w których Przetwarzane są Dane Osobowe
– ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
– Sękowa 498, 38-307 Sękowa

W zbiorze gromadzone są następujące kategorie Danych Osobowych:
– adres e-mail;
– adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy);
– adres zamieszkania lub pobytu (ulica, miasto, kod pocztowy);
– firma przedsiębiorcy;
– imię;
– nazwisko;
– NIP;
– numer telefonu;
– REGON;

W zbiorze przetwarzane są dane osobowe kontrahentów firmy.

Przepływ Danych Osobowych
Dokumenty zawierające Dane Osobowe tj. umowy i faktury są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty są przesyłane pocztą elektroniczną do firmy świadczącej usługi księgowe, z którą współpracuje Administrator Danych Osobowych w celu wykonywania obowiązku ustawowego w zakresie rozliczeń podatkowo księgowych. W zakresie rozliczeń finansowych Dane Osobowe są wprowadzane w systemie bankowym w celu wykonania płatności przez Administratora Danych Osobowych faktury na rzecz kontrahenta. Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu Informatycznego instytucji bankowej mbank.pl. Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu
Informatycznego instytucji bankowej pkobp.pl.


Dane Osobowe są powierzane następującym podmiotom, z którymi Administrator
zawiera umowę powierzenia:

PROBIZNES PAWEŁ PAKUŁA, ul. Wojska Polskiego 103, 05-822 Milanówek, REGON: 142994170, NIP: 5291677772. Dane Osobowe są powierzane w celu
świadczenia na rzecz Administratora Danych Osobowych usług kadrowoksięgowych, rozliczeń finansowych oraz rozliczeń podatkowych.

LH.PL SP. Z O.O., UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, REGON:
302693647, NIP: 7831711517. Dane Osobowe są powierzane firmie świadczącej
na rzecz Administratora Danych Osobowych usług hostingu.

Rzetelna Grupa sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa, REGON: 141022624, NIP: 5242611951. Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia usług prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 2/8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, REGON: 521975617, NIP: 5291840686.

Dane Osobowe są udostępniane następującym podmiotom:
– POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, REGON: 016298263, NIP: 5250007738. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych. mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, REGON: 001254524, NIP: 5260215088. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych.

Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł
– Zawarcie umowy w formie papierowej
– Zawarcie umowy cywilno-prawnej
– Kontrahenci Klienta – Panel RG
– Zbiór prowadzony z użyciem systemów informatycznych.


Systemy informatyczne, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe:
Panel administracyjny politykabezpieczenstwa.pl;

Miejsca, w których Przetwarzane są Dane Osobowe
– ul Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
W zbiorze gromadzone są następujące kategorie Danych Osobowych:
– adres e-mail;
– adres firmy (ulica, miasto, kod pocztowy);
– firma przedsiębiorcy;
– imię;
– nazwisko;
– NIP;
– numer telefonu;
– REGON;

W zbiorze przetwarzane są dane osobowe kontrahentów Klienta.

Przepływ Danych Osobowych
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych swoich kontrahentów procesorowi w celu prowadzenia rejestru umów powierzenia i udostępnienia danych udostępnienia w panelu Klienta.
Dane Osobowe są powierzane następującym podmiotom, z którymi Administrator
zawiera umowę powierzenia:
– Rzetelna Grupa sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa, REGON: 141022624, NIP: 5242611951.
Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia usług prawnych z zakresu
ochrony danych osobowych.
Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł
Umowa powierzenia/ zapis regulaminu

Pracownicy
Zbiór prowadzony z użyciem systemów informatycznych.
Systemy informatyczne, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe:
– dropbox.com;
– Fakt;
– MS Office;
– Panel administracyjny politykabezpieczenstwa.pl;
– Panel bankowości elektronicznej mbank.pl;
– Panel bankowości elektronicznej pkobp.pl;
– Panel klienta lh.pl;

Miejsca, w których Przetwarzane są Dane Osobowe
– ul Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
– Sękowa 498, 38-307 Sękowa

W zbiorze gromadzone są następujące kategorie Danych Osobowych:
– adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy);
– adres zamieszkania lub pobytu (ulica, miasto, kod pocztowy);
– imię;
– nazwisko;
– PESEL;
– stanowisko pracy;
– umiejętności;
– wykształcenie, kursy i szkolenia;
– zawód;
Zbiór prowadzony jest w Systemie Informatycznym. Zawiera Dane Osobowe pracowników.

Przepływ Danych Osobowych
Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu Informatycznego instytucji bankowej mbank.pl. Dane Osobowe są wprowadzane ręcznie do Systemu Informatycznego instytucji bankowej pkobp.pl.
Dane Osobowe są powierzane następującym podmiotom, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia:
– AGNIESZKA WROŃSKA Terra Verde Ochrona Środowiska, BHP, ul. Błażeja
i Stanisława Wrońskich 9, 38-300 Gorlice, REGON: 121525401, NIP: 7381290150. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług w zakresie BHP.
– PROBIZNES PAWEŁ PAKUŁA, ul. Wojska Polskiego 103, 05-822 Milanówek, REGON: 142994170, NIP: 5291677772. Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia na rzecz Administratora Danych Osobowych usług kadrowoksięgowych, rozliczeń finansowych oraz rozliczeń podatkowych.
– LH.PL SP. Z O.O., UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, REGON: 302693647, NIP: 7831711517. Dane Osobowe są powierzane firmie świadczącej na rzecz Administratora Danych Osobowych usług hostingu. – – Rzetelna Grupa sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa, REGON: 141022624, NIP: 5242611951. Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia usług prawnych z zakresu
ochrony danych osobowych.
– PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 2/8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, REGON: 521975617, NIP: 5291840686.


Dane Osobowe są udostępniane następującym podmiotom:
– POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, REGON: 016298263, NIP: 5250007738. Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych. mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, REGON: 001254524, NIP:Dane Osobowe są udostępniane w celu świadczenia usług bankowych.


Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł
– Zawarcie umowy o pracę
Pracownicy ADO – Panel RG


Zbiór prowadzony z użyciem systemów informatycznych.
Systemy informatyczne, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe:
– Panel administracyjny politykabezpieczenstwa.pl;


Miejsca, w których Przetwarzane są Dane Osobowe
– ul Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
W zbiorze gromadzone są następujące kategorie Danych Osobowych:
– adres e-mail;
– doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia;
– imię;
– nazwisko;
– stanowisko pracy;
– umiejętności;
– wykształcenie, kursy i szkolenia;


Zbiór prowadzony jest w Systemie Informatycznym. Zawiera Dane Osobowe pracowników i współpracowników usługobiorcy


Przepływ Danych Osobowych
Pomiędzy Systemami Informatycznymi nie następuje przepływ Danych Osobowych.
Dane Osobowe są powierzane następującym podmiotom, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia:
– Rzetelna Grupa sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa, REGON: 141022624, NIP: 5242611951. Dane Osobowe są powierzane w celu świadczenia usług prawnych z zakresu
ochrony danych osobowych.


Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł
– Umowa powierzenia/ zapis regulaminu

§ 15 Szkolenia

 1. Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za zapewnianie zapoznania osób
  upoważnionych do Przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez organizację szkoleń w tym zakresie. Każda osoba upoważniona do
  Przetwarzania danych ma obowiązek uczestniczenia w tych szkoleniach.
 2. Szkolenie powinno w szczególności dotyczyć:
  a. obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych
  b. procedur stosowanych przez Administratora Danych Osobowych w celu Przetwarzania
  zgodnego z prawem.

§ 16 Zabezpieczenia Fizyczne Pomieszczeń

 1. W niniejszym rozdziale znajduje się opis środków technicznych podjętych przez
  Administratora Danych Osobowych w celu zapewnienia poufności, integralności
  i rozliczalności Przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Fizyczne lokalizacje i miejsca w których Przetwarzane są Dane Osobowe.
  a. ul Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Pomieszczenie w biurowcu, 1 piętro.
  Dodatkowe zabezpieczenia:
  – firma administrująca budynkiem zapewnia całodobową ochronę pełniącą nadzór nad wejściem do budynku budynek jest ogrodzony
  – w pomieszczeniach znajdują się gaśnice przeciwpożarowe
  b. Sękowa 498, 38-307 Sękowa
  – Pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa w tej lokalizacji znajdują się w najmowanym budynku. Na parterze znajduje się hala produkcyjna, na pierwszym piętrze budynku znajduje się biuro.
  Dodatkowe zabezpieczenia:
  – w pomieszczeniach znajdują się gaśnice przeciwpożarowe
  – pomieszczenia są zabezpieczone alarmem
  – w budynku zainstalowany jest monitoring

Dokumenty papierowe zawierające Dane Osobowe przeznaczone do zniszczenia, niszczone
są przy użyciu niszczarek, które znajdują się na standardowym wyposażeniu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub są dostępne w holu. Użyte urządzenia służące do
niszczenia zapewniają odpowiedni poziom fragmentacji dokumentów, uniemożliwiając ich
odtworzenie.

§ 17 Pliki cookies

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Przetwarzane przez nas plików cookie oraz ich okres ważności:

wordpress_test_cookie – testuje, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie – okres ważności – aktualna sesja.
_gid – Google Analytics, służy do rozróżniania użytkowników – okres ważności – 24 godziny.
_ga – Google Analytics, służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. – okres ważności – 2 lata.
_gcl_au – Google Adsense, służy do przechowywania i śledzenia konwersji – okres ważności – 3 miesiące.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie w dniu 06.03.2023 r.
 2. Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa:
  a. Załącznik nr 1 – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  b. Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia naruszenia
  c. Załącznik nr 3 – Wzór rejestru naruszeń
  d. Załącznik nr 4 – Wzór rejestru zawiadomień i żądań osób których dane dotyczą
  e. Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych
  f. Załącznik nr 6 – Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
  przetwarzania
  g. Załącznik nr 7 – Wykaz procedur praw osób których dane dotyczą
  h. Załącznik nr 8 – Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych wrażliwych
  i. Załącznik nr 9 – Zasady postępowania w przypadku zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji
  j. Załącznik nr 10 – Zasady współadministrowania danymi.